STARÝ ZÁMEK CHUDENICE, MUZEUM J. DOBROVSKĚHO CHUDNICE : PROF. JAN ROUBAL

Kontakty

Starý zámek Chudenice
U Černínského zámku 1
33901 Chudenice

tel. 376 398 100
724 007 576

StaryZamekChudenice@email.cz


 

 

Nepřehlédněte

Vážení návštěvníci

Zámek Chudenice otevře své brány v roce 2024 ve čtvrtek 28. 3. 2024 v 9.00. 

 

 

 

 

 

 

 

prof. Jan Roubal

Krabice č. 9a:
Diplom: Český koordinační výbor kulturních fondů a Slovenský kooridnační výbor kulturních fondů udělují prof. dr. Janu Roubaloi u příležitosti 100. výročí úmrtí Jana Evangelisty Purkyně odměnu ve výši 10.000 Kč za významné práce v oboru experimentálních věd biologických, Praha 1969
Album: Upomínka na cestu entomologickou na Kavkaz, Dr. L. Melichar, 11.5-10.7.1912.
Album: Rodinný zájezd do Chudenic ve dnech 17.-20.8.1945.
Diplom: Neúnavnému ctiteli a objeviteli přírody, 1880-1955 JR 75.
Fotografie prof. Jana Roubala
Kresby prof. Roubala – inv. . 3697 a,b,c.
Různé legitimace – inv. č. 3688.
Pozvánka prezidenta Zápotockého na slavnostní vyznamenání nejlepších pracovníků + dopis – inv. č. 3693.
Plakát: Valné shromáždění Spolku na ochranu prírody a okrašlovanie domova v Banskej Bystrici spojené s prednáškami: Roubal: Chystá sa zákon na ohcranu prírody, Tichý: Motýli a ochrana prírody, 21.4.1936.
Dopis prof. Roubala 7.9.1959 + článek: Z dětské záliby životní dílo – neevidováno.
Cestovní pas, Příslušnost do Chudenic 1906, Čsl. Občanství, Křestní list + kopie 1880, Oddací list 1907, Výpis z chudenické matriky pořízený Engelmannem v r. 1901 – vše inv. č. 3692 a,b,c,d,e,f.
Parte – inv. č. 3589.
Novinové články týkající se Roubala – neevidováno.
Korespondence s Marií Čížkovou + parte – inv. č. 3682.
Korespondence – 79 listů – inv. č. 3704.
Sešit: České úlohy od J. Roubala – C.k. reálné a vyšší gymnasium v Klatovech, 1898-1899, běh 2., žák 2. tř. - neevidováno.
Inv. č. 3685: Program c. k. Státního reálného a vyššího gymnasia v Klatovech vydaný za školní rok 1899-1900, 1890-91, 1893-1894;
Seznam přednášek Jana Roubala na FF UK;
Dopis z Ministerstva školství SR, 3.5.1939;
Dopis Školského referátu v Bratislavě J. Roubalovi, 11.10.1920;
Dopis J. Roubalovi od kolegy, 10.8.1955;
Vysvědčení chudoby, nemajetnosti pro pana J. Roubala, 1903;
Žádost J. Roubala c.k. ministerstvu, 23.12.1912;
Potvrzení od osvobození placení kolejného na FF UK 1902-1904;
Žádosti c.k. ministeriu kultu a vyučování 27.2.1907, 17.3.1908 (2x), 23.4.1909, 21.5.1909, 17.5.1913; Kvitance, únor 1907;
Dopis c.k. Místodržitelství k rálovství Českém, 13.5.1904;
Opis vydaný Ředitelstvím c.k. České reálky v Praze na Novém Městě J. Roubalovi, 17.10.1907;
Dopis c.k. Místodržitelství děkanství FF c.k. české univerzity, 17.11.1906;
Novinový článek – Jmenováni ve školské službě, in České slovo, 31,1,1939;
Opis výnosu Ředitelství c.k.vyšších gymnázií v Roudnici J. Roubalovi, 31.8.1907;
Plán k účelu žádosti J. Roubala;
Plán proponované cesty na Litvu;
Opis vydaný místodržitelstvím FF v Praze, 13.8.1903;
Dopis Děkanství c.k. České fakulty filosofické J. Roubalovi, 27.1.1904;
Opis vysvědčení maturitního, 19.6.1901;
Osobní výkaz na Stát. Dievč. Refor. Reál. Gymnasiu K. Kuzmányho v Bánské Bystrici;
Osobní výkaz Jana Roubala, supplujícího učitele při c.k. Státní reálce v Praze II (Ječná ul.);
Dopis Slovenského oddělení v ministerstvu školství a národní osvěty J. Roubalovi, 6.2.1919;
Dekret p. J. Roubalovi, Bánská Bystrica 25.10.1925;
Opis vysvědčení Roubala v Roudnici, 5.9.1907;
Dopis z Ředitelství c.k. Státní reálky v Příbrami J. Roubalovi, 18.12.1911;
Vysvědčení vydané Ředitelstvím c.k. Akademického gymnasia v Praze, 18.2.1907;
Opis vysvědčení učitelské způsobilosti, 1.6.1906;
Vysvědčení J. Roubala ze somatologie, 18.3.1903;
z botanických cvičení praktických 7.6.1903;
vysvědčení laboratorní v laboratoři chemického ústavu, 11.7.1904;
ze zoologické pro-embryologie a srovnávací anatomie, 18.3.1903;
laboratorní – fyziologie rostlinná, 4.7.1902;
laboratorní – fyziologie a anatomi rostlin, 16.3.1909;
laboratorní – zoologie, 3.4.1905;
z přehledu typů živočišných, 11.4.1905;
z praktického cvičení botanického, 8.6.1902;
laboratorní – fyzika, 9.7.1904;
z morfologie speciální, 8.7.1902;
z biologie všeobecné, 16.3.1903;
z morfologie speciální, 4.7.1903;
z „Tunnicata“, 3.7.1903;
ze somatologie lidské a demografie pro kandidáty professury, 6.7.1903;
z původu člověka a vývinu plemen lidských, 4.3.1904;
ze základů praktické fysiky I, 3.3.1904;
„Monocyty ledones (?)“, 12.3.1904;
ze zoologie speciální, 7.7.1904;
z botaniky speciální z části „Chryptoganiae“, 7.3.1902;
z mineralogie, 28.2.1902;
z geologie fyziografické, 10.3.1902;
z matematického prosemináře, 9.7.1902;
laboratorní – cvičení laboratorní a exkurze zoologická, 6.7.1903;
laboratorní – mineralogické, 7.7.1902;
Dopis c.k. zkušební kommisse pro učitelství na gymnasiícj a školách reálných v Praze J. Roubalovi, 16.12.1905;
Osvědčení Heyrovského Roubalovi, 12.6.1906;
Vysvědčení maturitní, 19.7.1901;
Opis vysvědčení maturitního, 19.7.1901;
Opis vysvědčení laboratorního, 11.7.1904;
Osvědčení o způsobilosti k vyučování přírodopisu od c.k. České zkušební kommisse pro učitelství na gymnasiích a školách reálných, 1.6.1906;
Dopis od ředitelství c.k. Akademického gymnasia J. Roubalovi, 27.6.1906;
Vysvědčení vydané c.k. Vyšším gymnasiem v Roudnici J. Roubalovi, 5.9.1907;
Vysvědčení vydané Ředitelstvím c.k. Vyššího gymnasia v Roudnici J. Roubalovi, 16.1.1909;
Vysvědčení vydané C.k. Českou reálkou v Praze na Novém Městě, 1.9.1909;
Přihláška k provedení zákona ze dne 9.4.1920 č. 222 sb. z. A n. O propočítání služební doby stáních zaměstnanců, J. Roubal, 26.1.1921;
Opis vydaný Zemskou škonlí radou v Praze, 6.6.1939;
Dopis Zemské školní rady v Praze J. Roubalovi, 21.2.1939;
Dopis Zemské školní rady v Praze J. Roubalovi, 6.6.1939;
Dopis Ministerstva školstva a národnej osvěty Slovenskej krajiny v Bratislave J. Roubalovi, 22.12.1938;
Dopis Ministerstva školství a národní osvěty J. Roubalovi, 26.5.1939;
Dopis Zemské školní rady v Praze J. Roubalovi, 28.1.1939
Kopie dopisu J. Roubala Zemské školní radě, 30.1.1939;
Kopie dopisu J. Roubala Ministerstvu školství a národní osvěty v Praze, 30.12.1938;
Dopis Zemské školní rady J. Roubalovi, 23.3.1939;
Dopis Zemnské školní rady v Praze J. Roubalovi, 20.3.1939;
Dopis Ministerstva školství a národní osvěty J. Roubalovi, 11.3.1939;
Dopis vl. Rady, zemského školního inspektora J. Roubalovi, 2.2.1939;
Kopie dopisu J. Roubala Ministerstvu školství a národní osvěty, 19.3.1939;
Kopie dopisu J. Roubala Zemské školní radě v Praze, 5.5.1939;
Dopis Školského referátu v Bratislavě J. Roubalovi, 30.6.1921;
Dopis Školského referátu v Bratislavě J. Roubalovi, 3.2.1921;
Dopis Školského referátu v Bratislavě J. Roubalovi, 9.9.1921 (2x);
Dopis Ředitelství Jubilejní rady císaře a krále Františka Josefa I. v Příbrami J. Roubalovi, 3.3.1912;
Dopis Ředitelství C.k. státní reálky v Příbrami J. Roubalovi, 25.11.1909;
Dopis Ministerstva školství a národní osvěty J. Roubalovi, 14.7.1932;
Opis dopisu Cís. král. zemské školní rady pro kárlovství České J. Roubalovi, 18.7.1909;
Osvědčení Ředitelství c.k. české reálky v Praze na Novém Městě J. Roubalovi, 12.2.1909;
Rozhodnutní Ředitelství c.k. státní reálky v Příbrami J. Roubalovi, 21.2.1917;
Dopis Referátu Ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave J. Roubalovi, 8.8.1922;
Dopis Ředitelství c.k. státní reálky v Příbrami J. Roubalovi, 26.11.1917;
Dopis Ředitelství c.k. státní reálky v Příbrami J. Roubalovi, 28.2.1920;
Opis dopisu Ředitelství c.k. vyššího gymnasia v Roudnici J. Roubalovi, 26.2.1907;
Opis dopisu Ředitelství c.k. české reálky v Praze na Novém Městě J. Roubalovi, 1.11.1908;
Opis dopius Cís.král.zemské školní rady pro království České J. Roubalovi, 18.7.1909;
Dopis Miniserstva školství a národní osvěty J. Roubalovi, 30.9.1919;
Opis dopisu Referátu ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave J. Roubalovi, 8.8.1922;
Dopis Referátu ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave J. Roubalovi, 16.10.1926;
Dopis Referátu ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave J. Roubalovi, 1.6.1927;
Opis dopisu Referátu ministerstva školstva a nár. ssvety v Bratislave J. Roubalovi, 9.7.1928;
Dopis Zemské školní rady v Praze J. Roubalovi, 17.3.1939;
Dopis Ředitelství c.k.vyššího gymnasia v Roudnici J. Roubalovi, 31.8.1907;
Opis dopisu Ředitelství c.k.vyššího gymnasia v Praze na Novém Městě J. Roubalovi, 17.10.1907;
Dopis Referátu ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave J. Roubalovi, 9.7.1928;
Dopis Ministerstva školství a národní osvěty J. Roubalovi, 21.2.1919;
Dopis Školského referátu v Bratislave J. Roubalovi, 11.10.1920;
Dopis Školského referátu v Bratislave J. Roubalovi, 30.6.1921;
Dopis Ředitelství c.k.vyššího gymnasia v Roudnici J. Roubalovi, 31.8.1907;
Dopis Ředitelství c.k.vyššího gymnasia v Roudnici J. Roubalovi, 26.2.1907;
Dopis Cís.král.zemské školní rady pro království České J. Roubalovi, 18.7.1909;
Opis dopisu Ředitelství c.k.české reálky v Praze na Novém Měste J. Roubalovi, 1.11.1908;
Opis vysvědčení učitelské způsobilosti J. Roubalovi, 1.6.1906.
ROUBAL Jan, Vzpomínky na Chudenice okolo r. 1890, počítačový přepis.
ROUBAL Jan, Monografie broučí zvířeny na Chudenicku (Monographia Coleopterorum faunae Chudenicensis), in Časopis České Společnosti Entomologické (Acta Societatis Entomologicae Bohemiae) 7, 1915, č. 1-2.
ROUBAL Jan – LABLER Karel, Seznam brouků Republiky československé (Catalogus coleopterorum Čechoslovakiae), 3. Histeridae (Mršníci), Praha 1933.
ROUBAL Jan, Extrait du Bulletin de la Société entomologique de France. Quelques notes sur les Mordellides paléarctiques avec la description de cinq formes nouvelles, Paris 1935.
ROUBAL Jan, Extrait du Bulletin de la Société entomologique de France. Descriptioin d´un Mordella nouveau de Carniole, Paris 1921.
ROUBAL Jan, Un nouveau duvalius de la Slovaque (extrait), in Revue Francaise d´Entomologie 2, 1936, s. 196.
ROUBAL Jan, Xyletinus Latr. (Col. Anob.). Klíč palearktických druhů a nižších systematických jednotek a popisy dvou nových, Brno 1942.
ROUBAL Jan, O třech význačných druzích rodu Nabis latreille 1802 (Heteroptera, Nabidae) (Über drei Interessante Nabis aus Böhmen (Heteroptera, Nabidae)), in Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 1959, s. 473-478.
ROUBAL Jan, Omias (Rhinomias) Krajníki n. sp. in Entomologische Blätter 27, 1931, s. 1-4.
ROUBAL Jan, O krkonošských Heteropterách (De Heteropteris Asciburgii montis), in Acta Musei Reginaehradecensis, s. A: Scientiae Naturales 2, 1959, s. 183-192.
ROUBAL Jan, K fauně Heteropter moravské hadcové stepi u Mohelna (Zur Wanzenfauna der mährischen Serpentinsteppe bei Mohelno), in Acta Musei Silesiae series A 7, 1968, s. 175-180.
ROUBAL Jan, Výsledky dosavadního průzkumu koleopterologické fauny na jihomoravské stepi Uherčické, in Entomologické listy (Folia entomologica) 5, 1942, s. 77-82.
ROUBAL Jan, Klíč druhů rodu Quedius Steph. z podrodu Microsaurus sensu Gridelli 1924 ze střední Evropy v pojetí Ganglbauerově (Staphyl., col.) a jejich ekologie, Brno 1941.
ROUBAL Jan, Monografie českých klešťanek (Corixidae), in Rozpravy Československé akademie věd 67, řada matematických a přírodních věd, 1957, sešit 9, s. 1-65.
ROUBAL Jan, Fauna Coleopter na slovenských rašeliništích (Coleoptera of peat-moss of Slovakia), in Věstník Čs. zoologické společnosti v Praze 6-7, 1938-1939, s. 359-380 (zvláštní otisk ze Sborníku prací k 90. narozeninám prof. Dr. E. Vejdovského).
ROUBAL Jan, Coleoptera v půdě karpatského smíšeného lesa (Qwuae Coleoptera in humo saltuum carpathicorum vivunt?), in Věstník Č. zoologické společnosti v Praze 8, 1940, s. 97-130.
ROUBAL Jan, Návrh na účinnou ochranu ptactva, in Krása našeho domova 33, 1941, s. 70-74 (zvláštní výtisk)
ROUBAL Jan, Prodromus Myrmecophilů českých (Studie zoogeografická s ethologickými poznámkami), Praha 1905.
A. PFEFFER – P. ŠTYS, In memory of professor Jan Roubal, in Acta entomologica bohemoslonece 69, 1972, č. 6, s. 423-425.
ROUBAL Jan, Biotaxonomisches und Chorologisches über die Arten der Gattung Orius Wolff 1811 (Triphleps Fieber 1860), Hemiptera-Heteroptera, aus der Tschechoslowakei, in Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 38, 1969, s. 115-126.
ROUBAL Jan, Nová odrůda a nový druh rodu Pachybrachys Redtenbacher (Coleopterorum generis Pachybrachys Redtenbacher aberratio ac species nova), Brno 1916.
ROUBAL Jan, Štvrtý príspevok k poznaniu slovenských Heteroptér (Vierter Beitrag zum Verzechnis der slowakischen Heteropteren), in Ac. Rer. Natur. Mus. Nat. Slov. 11, 1965, s. 84-87.
ROUBAL Jan, Ein Beitrag zur Kenntnis der Coleopteren-Fauna von den Julischen Alpen, in. Entomologische Blätter 5, 1909, č. 9, s. 183-232 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Cymindis (s. str.) Lebedevi n. sp., in Entomologische Blätter 28, 1932, s. 25-28 (zvláštní otisk).
MAKÓLSKI Józef, Amara Roubali sp. nov. (Col., Carabidae), in Polskie pismo entomologiczne (Bulletin entomologique de la Pologne) 8, 1928, č. 1-4, s. 280-296 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan – ŠTORKÁN Jaroslav, Brdy po stránce zoologické, Rokycany 1924.
ROUBAL Jan, Zur Käferfauna der Ostkarpathen (Čorná Hora), in Entomologische Blätter 23, 1927, s. 13-16 (zvláštní otisk).
LEBEDEV A. G., Catops roubali sp. n., in Entomologische Blätter 26, 1930, s. 183-184 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Československá boreoalpinní Coleoptera a některé jiné druhy, patřící spolu oblasti severské i středoevropské (Les Coléoptéres boréo-alpins et les soi-disant restes de l´époque glaciaire en Tchécoslovaquie), in Časopis Českého Musea, 19387, s. 121-140 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Pražské kuny a jejich ochrana, in Krása našeho domova 32, 1940, s. 34-35 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Alpinské a boreoalpinské druhy Coleopter Nízkých Tater, in Sborník Klubu přírodovědeckého, 1923-1924 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Faunistika československých ploštic rodu Globiceps lep. serv., in Časopis Československé společnosti entomologické (Acta Societatis Entomologicae Čechosloveniae) 54, 1957, č. 4, s. 385-390.
ŠPAČEK Klemens, Verzeichnis der entomolog. Publikationen des Prof. Jan Roubal, in Entomologisches Nachrichtenblatt 9, 1935, sešit 1, s. 38-52, 119-123.
ROUBAL Jan, Crataegus jako biotop Coloptér, in Věda přírodní 18, 1937, č. 3-4, s. 84-89.
ROUBAL Jan, O krkonošských Heteropterách – III (De Heteropteris Asciburgii montis – III), in Acta Musei Reginaehradecensis s. A.: Scientiae naturales 10, 1969, s. 35-54.
ROUBAL Jan, První dodatek k třetí části „Seznamu brouků republiky Československé – Catalogus Coleopterorum Čechoslovakiae“: Labler-Roubal: Histeridae, 1933, in Časopis Čs. Spol. Ent. 34, 1937, s. 51-57.
ROUBAL Jan, Popisy tří nových Lithophilů (Col., Cocc.) (Beschreibung drei neuer Lithophilus Fröll. (Col., Cocc.)), in Časopis Čsl. Spol. Entom., 1932, č. 3, s. 169.
ROUBAL Jan, Melanophila Formáneki Jakobson (Aerea Formán.) - (Col. Buprest.) v Čechách (Melanophila Formáneki Jakobson (Aerea Fromán.) etiam in Bohemia), in Časopis čsl. Spol. Entom., 1932, č. 3, s. 170-171.
ROUBAL Jan, O dvou kritických druzích broučího rodu Cryptophagus hrbst.: C. Cylindrus kiesw. a
trapezoidalis J. Sahlb. (Über zwei kritische Cryptophagus: C. Cylindrus kiesw. und C. Trapezoidalis J. Sahlb.), in Časopis Čsl. Spol. Entom., 1933, č. 4, s. 151.
ROUBAL Jan, Philonthus rectangulus Sharp v Čechách (Philontus rectangulus Sharp de la Boheme), in Časopis Čsl spol. Entom., 1933, č. 4, s. 152.
ROUBAL Jan, Liodes nitida reitt. F. Ješátkoi n., in Časopis Čs. Spol. Ent. 33, 1936, s. 15.
ROUBAL Jan, Nové poznatky o Leiodidech (Neue Kenntnisse über einige Leiodiden), in Časopis Čs. Spol. Ent. 34, 1937, s. 111-114.
ROUBAL Jan, Dvě aktuelní poznámky koleopterologické (Deux actuelles notes coleopterologiques), in Časopis Čs. Spol. Ent. 35, 1938, s. 118.
ROUBAL Jan, Poznámky o některých druzích rodu Catops Payk. (Col., Silph.) (De Aliquot Catopsibus Adnotationes), in Časopis Čs. Spol. Ent. 35, 1938, s. 119-120.
ROUBAL Jan, Krátká studie o některých druzích rodu Cercyon Leach. a popis nového druhu (Kleine Studie über einige Palaearktische Cercyon Leach. - Arten nebst Bschreibung einer neuen Species), in Časopis Čs. Spol. Ent. 35, 1938, s. 52-57.
ROUBAL Jan, Orestia Alpina Germ. Ssp. Mařani nov., in Časopis Č. Spol. Ent. 36, 1939, s. 34-35.
ROUBAL Jan, Stichoglossa (Dexiogyia) Diversicornis sp. n., in Časopis Č. Spol. Ent. 36, 1939, s. 82-83.
ROUBAL Jan, Další novinky české broučí fauny (Faunae Bohemiae Coleoptera nova.), in Časopis Č. Spol. Ent. 36, 1939, s. 81-82.
ROUBAL Jan, Staphylinus Minax Muls. Rey., in Časopis Č. Spol. Ent. 37, 1940, s. 47-51.
ROUBAL Jan, O některých Staphylinidech z Pfefferovy exkurse na Peloponnes IV. 1936 (De quibusdam Staphylinidis in Peloponneso mense Aprili 1936 A Dr. Pfeffer Collectis) I., in Časopis Č. Spol. Ent. 37, 1940, s. 78-79.
ROUBAL Jan, Elateridae z entomologické cesty Heyrovského do Syrie a Palestiny, in Časopis Č. Spol. Ent. 37, 1940, s. 51-52.
ROUBAL Jan, O dvou kritických, v Tatrách společně žijících Chrysochloách, Ch. Bifrons obenbergeri Marchand a viridis Duft. (De Duabus, Simillimis, Coniuncte Viventibus Chrysochlois), in Časopis Č. Spol. Ent. 37, 1940, s. 91-93.
ROUBAL Jan, O některých Staphylinidech z Pfefferovy exkurse na Peloponnes IV. 1936 (De quibusdam Staphylinidis in Peloponneso mense Aprili 1936 A Dr. Pfeffer Collectis) II., in Časopis Č. Spol. Ent. 38, 1941, s. 59-62.
ROUBAL Jan, Další příspěvek k české broučí zvířeně (Bohemiae Coleoptera nova), in Časopis Č. Spol. Ent. 38, 1941, s. 72-74.
ROUBAL Jan, Různé poznámky o některých Lathrobiích (Col., Staph.) (Annotationes Diversae de Quibusdam Lathrobiis (Col., Staph.)), in Časopis Č. Spol. Ent. 38, 1941, s. 98-102.
ROUBAL Jan, Variabilita mandelinky Chrysomela analis L. (Variabilitas Chrysomelae analis L.), in Časopis Č. Spol. Ent. 39, 1942, s. 63.
ROUBAL Jan, O několikaq našich hrobařících (De nonnulis nostris Necrophoris), in Časopis Č. Spol. Ent. 39, 1942, s. 17.
ROUBAL Jan, Přehled známých forem Cryptocephalus schaefferi Schrank) (Conspectus formarum Cryptocephali schaefferi Schrank), in Časopis Č. Spol. Ent. 39, 1942, s. 33.
ROUBAL Jan, Miscellanea coleopterologica, in Časopis Č. Spol. Ent. 39, 1942, s. 56-59.
ROUBAL Jan, Koleopterologické výsledky mé cesty na Kavkaz v červenci r. 1910 (Quid novi de Colepterorum Caucasi ad occidentem vergentis fauna in meo itinere Julio mense anni 1910 suscepto cognoverim), in Časopis České Společnosti Entomologické (Acta Societatis Entomologicae Bohemiae) 9, 1912, č. 3, s. 124-125.
ROUBAL Jan, Další novinky českých brouků, in Časopis České Společnosti Entomologické (Acta Societatis Entomologicae Bohemiae) 8, 1916, č. 3-4, s. 1-4 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Monografie broučí zvířeny na Chudenicku (Monographia Coleopterorum faunae Chudenicensis), in Časopis České Společnosti Entomologické 14, 1917, č. 1-2, s. 19-21 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Nové broučí formy (Coleopterorum formae novae), in Časopis České Společnosti Entomologické (Acta Societatis Entomologicae Bohemiae) 15, 1918, č. 1-4, s. 9-10 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Nový druh motýle v Čechách, in Časopis České Společnosti Entomologické (Acta Societatis Entomologicae Bohemiae) 15, 1918, č. 1-4, s. 12-13 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Noví čeští brouci, in Časopis České Společnosti Entomologické (Acta Societatis Entomologicae Bohemiae) 15, 1918, č. 1-4, s. 1-3 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Leipidopterologické poznámky ze širšího okolí Příbramě, in Časopis České Společnosti Entomologické (Acta Societatis Entomologicae Bohemiae) 15, 1918, č. 1-4, s. 6-7 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Dva koleopterolog. příspěvky z Příbramska (Deux contributions coléoptérologicques des environs de Příbram), in Časopis Českosl. Společnosti Entomologické (Acta Societatis Entomologicae Čechosloveniae) 7, 1921, s. 26-28.
ROUBAL Jan, Šest nových druhů brouků z oblasti palaearctické (Sex Coleoptera nova palaearctica), in Časopis Českosl. Společnosti Entomologické (Acta Societatis Entomologicae Čechosloveniae) 7, 1921, s. 29-31.
ROUBAL Jan, Cryptophagus (Subg. Mnionomus) bohemicus sp. n., in Časopis Čsl. Společnosti Entomologické, 1924, č. 1-2, s. 23-29.
ROUBAL Jan, Nový střevlíkový bastard (Ein neuer Carabus-Bastard), in Časopis Čsl. Společnosti Entomologické, 1924, č. 5-6, s. 92-93.
ROUBAL Jan, Další novinky českých brouků (Weitere Neuheiten der Coleopterenfauna Böhmens), in Časopis Čsl. Společnosti Entomologické, 1924, č. 5-6, s. 93-94.
ROUBAL Jan, O význačných kovářících (Sur quelques Elaterides rares), in Časopis Čsl. Společnosti Entomologické, 1924, č. 5-6, s. 94-95.
ROUBAL Jan, Nový československý druh rodu Pseudisobrachium Kieff (Une nouvelle espéce du genre Pseudisobrachium Kieff. (Hymen.-Bethylidae). C. Mennozi (Chiavari-Italie) (Novembre 1924.), in Časopis Čsl. Společnosti Entomologické, 1924, č. 5-6, s. 111-113.
ROUBAL Jan, Předběžné poznámky k fauně Coleopter Nízkých Tatier a súsedných krajov, in Časopis Čsl. Společnosti Entomologické, 1925, č. 1-2, s. 35-36.
ROUBAL Jan, Jeannelella n. g. Silphidarum M. Popis nového broučího rodu ze Slovenska – Beschreibung einer neuen Colepterengaltung aus der Slovakei), in Časopis Čsl. Společnosti Entomologické, 1925, č. 3-4, s. 68-71.
ROUBAL Jan, Agrilus clermontianus n. m., in Časopis Čsl. Společnosti Entomologické, 1925, č. 3-4, s. 71-72.
ROUBAL Jan, Předběžné poznámky k fauně Colepter Nízkých Tatier a súsedných krajov, in Časopis Čsl. Společnosti Entomologické, 1926, č. 1-2, s. 4-9.
ROUBAL Jan, K rozšíření některých Cerambycidů na Slovensku (Sur quelques Cerambycides en Slovaquie), in Časopis Čsl. Společnosti Entomologické, 1926, č. 3-4, s. 52-55.
ROUBAL Jan, Baris steppensis sp. n. ze Slovenska (Baris steppensis sp. n. de la Slovaquie), in Časopis Čsl. Společnosti Entomologické 32, 1935, s. 208-209.
ROUBAL Jan, Liodes nitida reitt. F. Ješátkoi n., in Časopis Čsl. Společnosti Entomologické 33, 1936, s. 15.
ROUBAL Jan, Noví brouci české zvířeny (Coleoptera nova faunae bohemicae), in Časopis Čsl. Společnosti Entomologické 33, 1936, s. 45-46.
ROUBAL Jan, Dendroleon pantherinus F., in Časopis Čsl. Společnosti Entomologické 33, 1936, s. 172-173.
ROUBAL Jan, Studie o plošticích ze severozápadních Čech s kritickými poznámkami, in Acta Societatis entomologicae Čechosloveniae 53, 1956, s. 63-109.
ROUBAL Jan, Čtvrtý příspěvek k seznamu českých ploštic (4. addition á la liste des Hemiptera-Heteroptera de la Boheme), in Časopis Slezského musea (Acta Musei Silesiae) 7, 1957, č. 2, s. 105-107.
ROUBAL Jan, Chiragra-Komplex unter der Lygaeiden-Gattung Megalonotus Fieber 1860 aus dem europäischen Festland – Ein Versich um die taxonomische Lösung, in Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 36, 1965, s. 555-588.
ROUBAL Jan, Přehled našich druhů rodu Peritrechus (Heteroptera), in Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 7, 1956, č. 2, s. 241-245 (zvláštní otisk).
ROUBA L Jan, K faunistice Heteropter Štramberka, in [?].
ROUBAL Jan, Šestý dodatek k seznamu českých Heteropter, in Acta Musei Silesiae 9, series A, 1960, s. 95-96.
ROUBAL Jan, Osux Xylophágů (A spolu příspěvek k historii našich lesů), in Časopis České Společnosti Entomologické 12, 1915, č. 1-2, s. 1-5 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, t. Ein Beitrag zur Kenntnis der Coleopteren-Fauna der westrumänischen Ebene, in Coleopterologisches Centralblat, 1927/1928 (2.sv.), sešit 5/6, s. 294-296.
ROUBAL Jan, Fauna ploštic (Insecta: Heteroptera) severních Čech (Die Heteropterenfauna Nordböhmens), in Sborník Severočeského musea, přírodní vědy, 3, 1967, s. 127-160.
ROUBAL Jan, Polygonum aviculare L. - biotop Heteropter na velkoměstské periferii, in Acta Musei Silesiae 8, series A, 1959, s. 37-40.
ROUBAL Jan, Faunistická studie o plošticích (Heteroptera) okolí Poděbrad se zřetelem k rapidnímu poklesu někdejší bohaté zvířeny polabské, in Acta Musei Reginaehradecensis s. A: Scientiae naturales 8, 1967, s. 117-122.
ROUBAL Jan, O krkonošských Heteropterách – II (Die Heteropteris Asciburgii montis – II), in Acta Musei Reginaehradecensis et Pardubicensis s. A: Scientiae Naturales, 1961, s. 139-146.
ROUBAL Jan, Zwei neue Cryptophagus-Arten aus den Karpathen, in Koleopterologische Rundschau, 1927, sv. 13, s. 32-33.
ROUBAL Jan, Dvě nové broučí variety z ČSR (Zwei neue Käfervarietäten aus ČSR), in Časopis Čs. Spol. Ent. 34, 1937, s. 67-68.
ROUBAL Jan, Thermophile Colepteren der Slovakei (mit besonderer Berücksichtigung der xerothermikolen Arten) und ihr Eindringen nordwärts der Donau nebst Ergänzung des Lebensbildes der betreffenden Biotope durch ändere, nicht exklusiv thermophile Arten), in [?].
ROUBAL Jan, O třech výáznačných a vzácných zimních broucích pražské zvířeny (Sur trois rares Coléoptéres-Hivernaux Pragois), in Časopis Čsl. Společnosti Entomologické 44, 1947, č. 1-2, s. 59-66.
ROUBAL Jan, Popisy dvou nových středoevropských brouků (Coleoptera duo nova de Europa centrali descripta, in Acta Societatis entomologicae Čechosloveniae 51, 1954, s. 129-134.
ROUBAL Jan, Příspěvek k statistice proměnlivosti sluníčka Propylaea 14-punctata L. v středních Čechách (Ad cognitionem variabilitatis Propylaeae 14-punctatae L. (Col., Coccinell.) in Bohemia centrali), in Časopis Čs. Spol. Ent. 42, 1945, s. 121-126.
ROUBAL Jan, Poznámky o některých druzích rodu Catops Payk. (Col., Silph.) (De Aliquot Catopsibus Adnotationes), in Časopis Čs. Spol. Ent. 35, 1938, s. 119-120.
ROUBAL Jan, Systematická, zoogeografická, bibliografická studie o červených druzích rodu Coptocephala dejean (Chrysomelidae) (De Chrysomelidarum genere Coptocephala dejean adnotationes systematicae, zoogeographicae, necnon bibliographiace), in Entomologické listy (Folia entomologicae) 11, 1948, s. 31-34.
ROUBAL Jan, Nový kůrovec pro ČSR, Pityophithorus carnolicus Wichm. a ostatní pinikolní ipidi v českém Polabí (Pityophtorus carniolicus Wichm. in Bohemia), in Entomologické listy (Folia entomologica) 13, 1950, s. 164-167.
ROUBAL Jan, Trogophloeus subtilicornis sp. Nova (Col., Staphylinidae), in Entomologické listy (Folia netomologica) 9, 1946, s. 71-72.
ROUBAL Jan, Athous hirtus Herbst. v. Balthasari n., in Entomologische Blätter 31, 1935, sešit 2., s. 61.
ROUBAL Jan, Catajapyx confusus silv. v. Aquilonaris silv. je členem české zvířeny (Catajapyx confusus silv. v. Aquilonaris silv. Bohemica proles (Ins., Apteryg.-Diplura), in Entomologické listy (Folia entomologica) 7, 1944, s. 1-2.
ROUBAL Jan, Ökologische Bemerkungen über zwei europäische Coleopteren, in Entomologische Blätter 33, 1937, sešit 6., 472-474 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Popisy nových Coleopter z Čech a Slovenska (Col. nova de Bohemia et Slovakia), in Časopis Č. Spol. Ent. 40, 1943, s. 57-59.
ROUBAL Jan, Pachydema voláki sp. n., in Entomologické listy (Folia entomologica) 8, 1945, s. 68-69.
ROUBAL Jan, Zoogeografické doplňky o československých Bembidiích (Zoogeographische Ergänzungen zu čechoslovakischen Bembidien), in Entomologické listy (Folia entomologica) 2, 1938, s. 103-104.
ROUBAL Jan, O boručí fauně v ochranných příkopech řepnišť na Slovensku, in Entomologické listy (Folia entomologica) 2, 1939, s. 75-79.
ROUBAL Jan, Popis nové Epuraey-Epuraea grandiclava n. z Vysokých Tater (Description d´une Epuraea nouvelle de V. Tatry: Epuraea grandiclava n.), in Entomologické listy (Folia entomologica) 2, 1939, s. 5-8.
ROUBAL Jan, Popis nového druhu z rodu Ceuthorrhynchus germ. (Col., Curcul.) ze Slovenska – C. Hofferi M. (Descriptio novae speciei generis Ceuthorrhynchus germ. (col. Curcul.) de Slovakia – C. Hofferi M., in Entomologické listy (Folia entomologica) 1, 1937, s. 30-32.
ROUBAL Jan, Die tschechoslowakischen Exolygus-Arten (Heteroptera, Miridae) und ihre taxonomische Labilität, in Acta Faunistica Entomologica Musei Nationalis Pragae 11, 1965, č. 101, s. 137-150.
ROUBAL Jan, Druhý příspěvek o zvíeně českých ploštic, in Acta Societatis entomologicae Čechosloveniae 52, 1955, s. 159-160.
ROUBAL Jan, Eine neue Eremocoris-Art aus der Tschechoslovakei: Eremocoris remanei sp. n. (Hem.-Het.), in Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey, Tutzing, 2, 1956, sv. 7, sešit 2., s. 668-670 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Tretí príspevok k zoznamu slovenských Heteropter, in Biológia 16, 1961, č. 9, s. 701-702.
MAJERNÍK Ondrej, Vedeckovýskumná problematika fyziológie rastlín v Rakúsku, in Biológia 16, 1961, č. 9, s. 702-703.
ROUBAL Jan, Príspevok k slovenskej heteropterológii, in Biológia 12, 1957, č. 11, s. 867-870.
ROUBAL Jan, Cinquiéme additif á la liste des Hétéroptéres de la Boheme, in Bulletin de la Sté Entomologique de Mulhouse, 1958 (extrait).
ROUBAL Jan, Septiéme additif á la liste des Hétéroptéres de Boheme, in Bulletin de la Sté Entomologique de Mulhouse, 1964, s. 47-48 (extrait).
ROUBAL Jan, Aradus kuthyi Horv. (Heteroptera) in Hungaria reinventus. Supplmenetum ad faunam Heteropterorum montis Mecsek, in Rovartani Közlemények (Folia Entomologica Hungarica) 29, 1966, č. 10, s. 203-207.
ROUBAL Jan, Kritisches über die Taxonomie un Variabilität des Pachybrachius fracticollis (Schill.) 1829 (Hemiptera-Heteroptera), in Entomologische Berichten 19, 1959, s. 28-31.
ROUBAL Jan, Megalonotus subtilissimus spec. nova (Heteroptera, Lygaeidae), in Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 34, 1961, s. 469-470.
ROUBAL Jan, Aradus bimaculatus Reut. (Heteroptera, Aradidae) v Čechách (Aradus bimaculatus Reut. (Heteroptera, Aradidae) in Böhmen), in Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 32, 1958, s. 279-284.
ROUBAL Jan, Aleochara rufitarsis Heer v. Honesta nom. nov. (Coleoptera, Staphylinidae), in Acta Musei Reginaehradecensis s. A.: scientiae naturales 9, 1968, s. 93.
ROUBAL Jan, Monografie evropských a kavkazských druhů rodu Denticollis pill. et mitterp. (Col., Elateridae) (Monographia Denticollis pil. et mitterp. Specierum ex Euriopa et Caucaso (Col., Elateridae)), in Sborník entom. odd. Zemského Musea v Praze 19, 1941, s. 26-59.
ROUBAL Jan, O některých význačných Ptiliinech na Slovensku (Sur quelques Ptiliini de la Slovaque), in Časopis Čsl. Společnosti Entomologické, 1926, č. 5-6, s. 104-107.
Krabice č. 9b:
ROUBAL Jan, Poměr broučí zvířeny ke zdomácnělé Robinia pseudacacia L. na Slovensku, in Lesnická práce 7, s. 452-458.
ROUBAL Jan, Terikolní a terestrická fauna Coleopter ruderálů, mezí, okrajů polí, hlinišť, suchopárů apod. nejširší periferie Prahy s analogickými ukázkami z jiných krajůl Čech (Zoologický průzkum zbytků původních, nelesních a nestepních ploch), in Sborník entom. odd. Zem. Musea v Praze 20, 1942, s. 238-254.
ROUBAL Jan, Příspěvek k poznání zvířeny častolovické obory u Týniště n. O. (Brouci [Coleoptera] jarní sezóny – Příspěvek k odůvodnění její ochrany), in Krása našeho domova 33, 1941, s. 1-4 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Pražské kuny a jejich ochrana, in Krása našeho domova 32, 1940, s. 34-35 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Vlastivědný výzkum, in Věda přírodní 15, 1934, s. 21-23 (strojový přepis).
ROUBAL Jan, Problém ochrany volné přírody, zejména na východě ČSR, in Krása našeho domova 30, 1938, s. 17-19 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Dravci, in Krása našeho domova 30, 1938, s. 76-79 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Zoogeografický příspěvek k broučí zvířeně Volyňské gubernie, in.: Druhá výroční zpráva Stát. Jub. Reálky císaře a krále Františka Josefa I. V Příbrami za školní rok 1911-1912, Příbram 1912, s. 1-24.
ROUBAL Jan, Život hmyzu přezimujícího na zamrzlé hladině vodní, in Časopis České Společnosti Entomologické, s. 1-3 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Über einige für Böhmen neue Käfer, in Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, 1904, s. 643-645 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Některé nové poznámky k biologii Coleopter, in Časopis České Společnosti Entomologické 3, 1906, č. 2, s. 1-3 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Nové druhy broučí pro Čechy, in Časopis České Společnosti Entomologické (zvláštní otisk) 7, 1910, č. 4, s. 158.
ROUBAL Jan, Mordellistena lateralis Oliv. a. Kličkai – aberratio nova mihi, in Časopis České Společnosti Entomologické 7, 1910, č. 4, s. 18-21 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Noví brouci pro českou faunu, in Časopis České Společnosti Entomologické 8, 1941, č. 4, s. 129-137 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Aus der Lebensweise des Calopus serraticornis L. (Col.), in Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie 8, 1912, sešit 12, s. 386-387.
ROUBAL Jan, Oekologické črty o broucích (Koleopterologisch-oekologische Skizzen), in Časopis České Společnosti Entomologické 10, 1913, č. 3, s. 122-124 (zvláštní otisk) .
ROUBAL Jan, Zwei neue Coleopterenvarietäten aus Böhmen, in Coleopterologische Rundschau, 1915, č. 1, s. 19.
ROUBAL Jan, Weitere Coleopterologische Notizen, in Coleopterologische Rundschau, 1915, č. 1, s. 17-18 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Nová řada příspěvků k životu brouků (Neue Reihe von Beiträgen aus dem Käferleben), in Časopis České Společnosti Entromologické 10, 1913, č. 4, s. 142-146 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Neuheiten der Coleopterenfauna Böhmens, in Deutsch. Ent. Zeitschr., 1915, s. 77-80.
ROUBAL Jan, Ein interessanter Fall von Symbiose einiger Arthropoden mit der Maus, in [?], s. 206.
ROUBAL Jan, Monografie broučí zvířeny na Chudenicku (Monographia Coleopterorum faunae Chudenicensis), in Časopis České Společnosti Entomologické 15, 1918, č. 1-4, s. 3-5 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Slovenské druhy rodu Euthia steph. (Coleoptera, Scydmaenidae) (De Scdydmaenidarum [Coleoptera] genere Euthia steph. in Slovakia), in [?], s. 1-5.
ROUBAL Jan, Popisy dvou nových broučích forem (Descriptions de deux nouvelles formes des Coléptéres), in Sborník entom. odd. Nár. Musea v Praze 15, 1937, s. 23-24.
ROUBAL Jan, Monografie evropských a kavkazských druhů rodu Denticollis Pill. et Mitterp. (Col., Elateridae) (Monographia Denticollis Pil. et. Mitterp. Specierum ex Europa et Caucaso (Col., Elateridae), in Sborník entom. odd. Zemského Musea v Praze 19, 1941, s. 26-59.
ROUBAL Jan, Popisy tří nových Sphaerosom (Col., Endomych) (Beschreibungen von drei neuen Sphaerosomen (Col., Endomych), in Sborník entom. odd. Nár. Musea v Praze 10, 1932, s. 145-146.
ROUBAL Jan, Historie pražské koleopterologie, in Sborník entom. odd. Nár. Musea v Praze 11, 1933, s. 5-14.
ROUBAL Jan, Popsání čtyř nových palearkitckých Coleopter (Descriptiones quattuor Coleopterorum regionis palearcticae), in Sborník entom. odd. Nár. Musea v Praze 12, 1934, s. 206.
ROUBAL Jan, Popis nového Antherophaga: A. špačeki n. (Col., Cryptophagidae) a přehled palearktických druhů tohoto rodu (Descriptio generis Antherophagi latr. (Col., Cryptophagidae) speciei novae – Antherophagus špačeki n. adjecto conspectu analytico specierum palearcticarum generis Antherophagus latr.), in Sborník entom. odd. Nár. Musea v Praze 13, 1935, s. 53-54.
ROUBAL Jan, Přírodovědecký výzkum státní reservace „Pieniny“ na hranicích polsko-československých (Skarby przyrody w parku narodowym Pienińskim. L´Exploration zoologique dans le parc national limitrophe L „Pieniny“ sur la rive du Dunajec entre la Pologne et la Tchécoslovaquie), in Sborník entom. odd. Nár. Musea v Praze 14, 1936, s. 180-199.
ROUBAL Jan, Popisy dvou nových broučích forem (Descriptions de deux nouvelles formes des Coléoptéres), in Sborník entom. odd. Nár. Musea v Praze 15, 1937, s. 23-24.
ROUBAL Jan, Popis nového druhu rodu Bledius mannerh. (Col., Staphylinidae): Bledius Hlisnikowski m. (Novae speciei generis Bledius mannerh. (Col., Staphylinidae) Descroptio: Bledius Hlisnikowskii m.), in Sborník entom. odd. Nár. Musea v Praze 17, 1939, s. 136.
ROUBAL Jan, Uralohelmis, genus novum helminarum Europae, in Sborník entom. odd. Nár. Musea v Praze 18, 1940, s. 151-154.
ROUBAL Jan, Obraz letní zvířeny Coleopter na Hlubocku v jižních Čechách (Biosynoecie starých pařezů), in Vlastivědná společnost jihočeská při Městském museu v Čes. Budějovicích 2, 1934, s. 1-4 (zvláštní otisk, 1935).
ROUBAL Jan, Koleopterologická studie z povodí Zdobnice mezi Slatinou n./Z. A Vamberskem ve východních Čechách, jako příspěvek kásy našeho domova, in Příroda 35, 1942, č. 5, s. 106-11, č. 6, s. 153-154, č. 7, s. 178-183.
ROUBAL Jan, Výsledky dosavadního půrzkumu koleopterologické fauny na jihomoravské stepi Uherčické, in Entomologické listy (Folia netomologica) 5, 1942, s. 77-82.
ROUBAL Jan, Popisy čtyř nových forem Meligethes steph. palaearktické zvířeny (Quattuor novi Meligethes palaearctici), in Entomologické listy (Folia entomologica) 6, 1943, s. 1-3.
ROUBAL Jan, Popisy několika nových palaearktických Coleopter (Faunae palaearcticae Coleopterorum novorum descriptiones), in Časopis Č. Spol. Ent. 38, 1941, s. 10-14.
ROUBAL Jan, O několika našich hrobařících (De nonnulis nostris Necrophoris), in Časopis Č. Spol. Ent. 39, 1942, s. 17.
ROUBAL Jan, Přehled známých forem Cryptocephalus schaefferi Schrank (Conspectus formarum Cryptocephali schaefferi Schrank), in Časopis Č. Spol. Ent. 39, 1942, s. 33.
ROUBAL Jan, Miscellanea coleopterologica, in Časopis Č. Spol. Ent. 39, 1942, s. 56-59.
ROUBAL Jan, Carabus hortensis L. v Dürckianus Ganglb., in Časopis Č. Spol. Ent. 40, 1943, s. 68.
ROUBAL Jan, Atheta obenbergeri M., nový druh z okolí pražského (Atheta obenbergeri M., species nova, Pragensis proles), in Časopis Č. Spol. Ent. 39, 1942, s. 84-86.
ROUBAL Jan, Dodatek k seznamu českých Coleopter (Bohemiae Coleoptera nova), in Časopis Č. Spol. Ent. 39, 1942, s. 137-138.
OBENBERGER J., Jan Roubal: Katalog Coleopter (brouků) Slovenska a východních Karpat, díl 3. (1937-1941), in Časopis Č. Spol. Ent. 39, 1942, s. 142-143.
ROUBAL Jan, Popisy nových Coleopter z Čech a Slovenska (Col. Nova de Bohemia et Slovakia), in Časopis Č. Spol. Ent. 40, 1943, s. 57-59.
ROUBAL Jan, Broučí rod Eucinetus germar, o jeho systematickém zařadění, klíč druhů, chorologie, ekologie (Coleopterorum genus Eucinetus germar: ratio, chorologia, oecologia), in Sborník entom. odd. Zemského Musea v Praze 21-22, 1943-1944, s. 222-230.
ROUBAL Jan, Popisy dvou nových broučích forem (Descriptions de deux nouvelles formes des Coléoptéres), in Sborník entom. odd. Zemského Musea v Praze 15, 1937, s. 23-24.
ROUBAL Jan, Popis nového druhu rodu Bledius mannerh. (Col., Staphylinidae): Bledius hlisnikowskii M. (Novae speciei generis Bledius Mannerh. (Col., Staphylinidae), descriptio: Bledius hlisnikowskii M)¨, in Sborník entom. odd. Zemského Musea v Praze 17, 1939, s. 136.
ROUBAL Jan, Ökologische Bemerkungen über zwei europäische Coleopteren, in Entomologische Blätter 33, 1937, sešit 6, s. 472-474 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Ein Beitrag zur Kenntnis der Coleopterenfauna der Kleinkarpathen, in Entomologische Rundschau 54, 1936, č. 4, s. 33; 55, 1937, č. 1, s. 7-8, č. 13-14, s. 149-152 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Beschreibung von einigen neuen palaearktischen Coleopteren (mit 2 Figuren), in Entomol. Nachrichtsblatt 3, 1929, sešit 1, s. 31-33 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Descriptiones duorum Coleopterorum novorum regionis palaearcticae, in Entomologische Blätter 25, 1929, s. 192-193.
ROUBAL Jan, Einige neue palaearktische Koleopteren, in Entomologische Blätter 27, 1931, s. 183-185.
ROUBAL Jan, Omias (Rhinomias) Krajníki n.sp., in Entomologische Blätter 27, 1931, s. 3-4.
ROUBAL Jan, Beschreibung einer neuen Staphyliniden-Gattung und -Art aus der Schechoslovakei: Phymaturosilusa magnifiace m., in Entomologische Blätter 28, 1932, s. 178-181.
ROUBAL Jan, Ökologische Bemerkungen über zwei eropäische Coleopteren, in Entomologische Blätter 33, 1937, sešit 6, s. 472-474.
ROUBAL Jan, Beschreibung einer neuen Amaurops-Art (AmauropsPurkynei m.) von der serbisch-albanischen Grenze, in Entomologische Blätter 30, 1934, s. 71-73.
ROUBAL Jan, Dipterologisches 1907 in den: „Časopis české společnosti entomologické“, in Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie 6, 1910, sešit 5, s. 185-186 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Entomologische Arbeiten der böhmischen Literatur 1907, in Zeitschrift für wissenschaftluiche Insektenbiologie 8, 1912, sešit 12, s. 390-392.
ROUBAL Jan, Carabus cancellatus Illiger, in Entomologische Blätter 11, 1915, s. 180-181 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Amara Makólskii sp.n., in Entomologische Blätter 11, 1915, s. 139-140.
ROUBAL Jan, Zwei neue palaeartische Cerylon, in Entomologische Blätter 21, 1925, sešit 2, s. 76.
ROUBAL Jan, Leistus Bänningeri sp.n., eine neue westkarpatische Art, in Koleopterologische Rundschau 12, 1926, č. 5-6, s. 191-192.
ROUBAL Jan, Atomaria carpathica Rtt., ein Bewohner der mitteleuropäischen Gebirge, in Coleopterologisches Centralblatt 2, 1927, sešit 1, s. 29 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Ein Beitrag zur Kenntnis der Coleopteren-Fauna der westrumänischen Ebene, in Coleopterologisches Centralblatt 2, 1927, sešit 2, s. 112-118.
ROUBAL Jan, Ein Beitrag zur Kenntnis der Coleopterenfauna der Kleinkarpathen, in Entomologische Rundschau 54, 1936, č. 4, s. 33-36; 55, 1937, č. 1, s. 7-8, č. 13-14, s. 149-152 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Ceuthorrhynchus abchasicus Faust ssp. Tyli ssp. n. mihi, in Societas entomologica 28, č. 17, s. 69 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Coleopterologische Notizen VII, in Societas entomologica 39, 1924, č. 5, s. 17 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Zwei neue palaearktische Coleopteren, in Entomoligscher Anzeiger 6, č. 22 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Bemerkungen über einige Staphylinus-Arten meiner Sammlung, in Wiener Entomologische Zeitung 43, 1926, sešit 3-4, s. 179-180.
ROUBAL Jan, Coleopterologisches aus Mitteldalmatien, in Wiener Entomologische Zeitung 42, 1925, sešit 1-3, s. 48-51.
ROUBAL Jan, Zwei neue Scraptia-Arten aus der paläarktischen Region (Col. Mordellidae), in Wiener Entomologische Zeitung 41, 1924, sešit 4-10, s. 181-182.
ROUBAL Jan, Weitere Coleopterenneuheiten aus Mitteldalmatien, in Entom. Nachrichtsblatt 1, 1927, sešit 4, s. 65.
ROUBAL Jan, Pleganophorus bispinosus Hampe aus der Čechoslovakei, in Entom. Nachrichtsblatt 2, 1928, sešit 2, s. 24-25.
ROUBAL Jan, Coleopterologische Notizen, in Entomologisches Nachrichtenblatt 4, 1930, sešit 4, s. 93-94.
ROUBAL Jan, Beitrag zur Kenntnis von Leptura 4-fasciata L. und maculata Poda., in Entom. Nachrichtsblatt 2, 1928, sešit 3, s. 40.-
ROUBAL Jan, Plavilščikov N. N., Žuki-drovoseki vrediteli drevesiny (Die Bockkäfer-Schädlinge der Holzfasern), in Entomologisches Nachrichtenlablatt 7, 1933, sešit 3, s. 117-118.
ROUBAL Jan, Elateriden-Notizen III, in Entomologisches Nachrichtenblatt 7, 1933, sešit 4, s. 134.
ROUBAL Jan, Zur Variabilität der Saperda populnea L., in Entomologisches Nachrichtenblatt 7, 1933, sešit 4, s. 133.
ROUBAL Jan, Bionomische und zoogeographische Notizen über zwei Koleopteren, in Entomologisches Nachrichtenblatt 8, 1934, sešit 1, s. 32-35.
ROUBAL Jan, Coleopterologische Notizen, in Entomologisches Nachrichtenblatt 8, 1934, sešit 2, s. 50-52.
ROUBAL Jan, Coleopterologische Notizen, in Entomologisches Nachrichtenblatt 9, 1935, seišt 4, s. 203-205.
ROUBAL Jan, Chrysomela Tesaři sp.n., in Entomologisches Nachrichtenblatt 10, 1936, sešit 2, s. 68-69.
ROUBAL Jan, Über Koleopteren-Biozönose des Holzes von Feldahorn, in Entomologisches Jahrbuch, 1919, s. 143-145 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Einige Notizen zu den Melolontha melolontha L.- und M. Hippocastani F.-Formen, in Entomologisches Jahrbuch, 1934 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Übersicht der Gnorimus nobilis L.-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art, in Entomologisches Jahrbuch, 1933, s. 1-2 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Bemerkungen Winklers „Catalogus Coleopterorum Regionis palaearcticae“, Wien, 1924-1932, in Entomologisches Jahrbuch, 1937, s. 159-161 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Was fehlt der Entomologie, um nicht nur den wissenschaftlichen, sondern auch den moralischen Forderungen Rechenschaft ablegen zu lassen?, in Entomologisches Jahrbuch, 1928, s. 1-3 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Koleopterische Notizen, in Entomologisches Nachrichtenblatt 11, 1937, sešit 1, s. 38-40.
ROUBAL Jan, Über zwei Quedius aus der Microsaurus Steph.-Gruppe (Col. Staphylinidae), in Entomologisches Nachrichtenblatt 12, 1938, sešit 3-4, s. 172-173.
ROUBAL Jan, Neuheiten der Coleopterenfauna Böhmens, in Deutsch. Ent. Zeitschr., 1915, s. 77-80.
ROUBAL Jan, Ein Beitrag zur Kenntnis der Coleopterenfauna Dalmatiens (Col.), in Deutsch. Ent. Zeitschr., 1913, s. 511-512.
ROUBAL Jan, Bemerkungen zu A. Winklers „Catalogus Coleopterorum regionis palaearcticae“ Pars I-II, Wien 1924, in Deutsch. Ent. Zeitschr., 1926, s. 240-242.
ROUBAL Jan, Cryptophagus (Mnionomus) delicatulus sp.n.m. (Col.), in Deutsch. Ent. Zeitschr., 1913, s. 47-48.
ROUBAL Jan, Notizen zur Biologie von Tetigometra atra Hagenb., in Wiener Entomologische Zeitung 24, 1905, sešit 5-6, s. 167-168.
ROUBAL Jan, Zur Käferfauna der Ost-Karpathen (Čorná Hora), in Entomoligsche Blätter 20, 1924, sešit 4, s. 244-247 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Zwei nene Stphyliniden aus dem paläarktischen Gebiete (Col.), in Entomologische Mitteilungen 3, 1914, č. 6, s. 164-166 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Wissenschaftliche Ergebnisse der Bearbeitung von O. Leonard´s Sammlungen, in Entomolische Mitteilungen 4, 1915, č. 10-12, s. 294-296 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Notiz zu meinem Artikel „Neue Coleopteren paläarktischer Provenienz“ bezüglich des Platynus assimilis Payk, in Entomoligsche Mitteilungen 5, 1916, č. 9-12, s. 257-258 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Eine explizierende Berichtigung (Col.), in Entomologische Mitteilungen 9, 1920, č. 7-9, s. 123 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Anommatus Sorneri sp.n. (Col.), in Entomologische Mittelungen 14, 1925, č. 1, s. 57-58 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Neuraphes tuberculifer n.sp. (Col., Scydmaen.), in Entomologische Mitteilungen 15, 1926, č. 2, s. 121 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Zwei neue palaearktische Coleopteren, in Entomolischer Anzeiger 6, č. 22.
ROUBAL Jan, Über die Coleopterenbiocoenose des faulenden Stroh im Winter, in Entomologischer Anzeiger 8, 1928, č. 5, s. 50-51, č. 6, s. 63, č. 7, s.74, č. 8, s. 85, č. 9, s. 90-91 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Eine coleopterologische Reise nach Mittel-Dalmatien im Juli 1924, in Entomologischer Anzeiger 7, č. 1, s. 8-11, č. 2, s. 25-28, č. 3, s. 38-40, č. 4, s. 50-51, č. 5, s. 62-63, č. 6, s. 74-75 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Fragmente zur Kolepterenfaunistik des balkanischen Festlandes, in Entomologischer Anzeiger 11, 1931, č. 15, s. 311-312, s. 362-363, s. 393-396, s. 437-438, s. 453-454; 12, s. 18-19, s. 65-66, s. 129-130, s. 144-145, s. 177-178, s. 248-249; 13, s. 106, s. 144; 14, č. 4, s. 43-44 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Abermals Rosalia alpina L., in Entomologischer Anzeiger 15, 1935, č. 42, s. 265-267.
ROUBAL Jan, Dichotomische Tabelle der Euplectus-Leach. Arten aus der Gruppe des Euplectus brunneus Grimm, in Entomologischer Anzeiger 15, 1935, č. 29, s. 187-188.
ROUBAL Jan, Clytus oblitus n.sp., in Entomoligsches Nachrichtenblatt 6, 1932, sešit 1, s. 17-18.
ROUBAL Jan, Eine neue Sipalia-Art aus der Slovakei: Sipalia H. Čejkai m., in Entomologisches Nachrichtenblatt 6, 1932, sešit 3, s. 83-84.
ROUBAL Jan, Bledius orientalis sp.n., in Entomologisk tidskrift, 1934, s. 17-18 (zvláštní otisk särtryck ur).
ROUBAL Jan, O dvou druzích Coleopter západně střčdomořské a alžírské oblasti z pražského okolí, in. Časopis Č. Spol. Ent. 40, 1943, s. 136-137.
ROUBAL Jan, Pětyčtyřicátý dodatek k seznamu českých Coleopter, in. Časopis Č. Spol. Ent. 40, 1943, s. 129-130.
ROUBAL Jan, Popis nového druhu rodu Mycetochara Berth. (Alleculidae) a různé poznámky o jiných druzích, in Časopis Č. Spol. Ent. 32, 1935, s. 24-25.
ROUBAL Jan, Elateridae z entomologické cesty Heyrovského do Sýrie a Palestiny, in Časopis Č. Spol. Ent. 37, 1940, s. 51-52.
ROUBAL Jan, Další novinky české broučí fauny, in Časopis Č. Spol. Ent. 36, 1939, s. 81-82.
ROUBAL Jan, Další příspěvky k české broučí zvířeně, in Časopis Č. Spol. Ent. 38, 1941, s. 72-74.
ROUBAL Jan, Popisy nových forem brouků z Čech, in Časopis Čs. Společnosti Entomologické 47, 1950, č. 1-2, s. 21-23.
ROUBAL Jan, Nové formy Coleopter, in Časopis Č. Spol. Ent. 38, 1941, s. 81-82.
ROUBAL Jan, Novinky fauny českých Coleopter, in Acta Societatis Entomol. Čechosl. 44, 1947, č. 3-4, s. 130-132.
ROUBAL Jan, Popisy nových forem Coleopter z ČSR, in Acta Societatis Entomol. Čechosl. 46, 1949, č. 1-2, s. 1-3.
ROUBAL Jan, Popisy čtyř nových forem Meligethes steph. palaearktické zvířeny, in Entomologické listy (Folia entomologica) 6, 1943, s. 1-3.
ROUBAL Jan, Xyletinus Latr. (Col. Anob.). Klíč palearktických druhů a nižších systematických jednotek a popisy dvou nových, Brno 1942.
ROUBAL Jan, Quinque Coleoptera palaearctica nova descripta, in Folia zoologiaca et hydrobiologica (Latvijas universitates sistematiskas Zoologijas instituta un Hidrobiologiskas stacijas Raksti) 10, 1940, č. 1, s. 281-284.
ROUBAL Jan, Trogophloeus subtilicornis sp.nova (Col., Staphylinidae), in Entomologické listy (Folia entomologica) 9, 1946, s. 71-72.
ROUBAL Jan, Pachydema voláki sp.n., in Entomologické listy (Folia entomologica) 8, 1945, s. 68-69.
ROUBAL Jan, Nový kůrovec pro ČSR, Pityophthorus carniolicus Wichm. a ostatní pinikolní ipidi v českém Polabí, in Entomologické listy (Folia entomologica) 13, 1950, s. 166-167.
ROUBAL Jan, Dosavadní „Oxypodu funebris“ (Col. Staph.) lze rozložiti na druhy dva: Oxypoda funebris Kr. A sp.n. Oxypoda griseosericans M., in Entomologické listy 12, 1949, s. 31-34.
ROUBAL Jan, Catajapyx confusus Silv. v. Aquilonaris silv. je členem české zvířeny, in Entomologické listy (Folia entomologica) 7, 1944, s. 1-4.
ROUBAL Jan, Systematická, zoogeografická, bibliografická studie o červených druzích rodu Coptocephala dejean (Chrysomelidae), in Entomologické listy (Folia entomologica) 11, 1948, s. 33-34.
ROUBAL Jan, Sarothamnus scoparius Wimm., jeho význam pro život Colepter hlavně v Čechách, in Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 26, 1948, s. 1-45.
ROUBAL Jan, Popisy několika nových broučích forem z Československa, in Časopis Čsl. Společnosti Entomologické 45, 1948, č. 1-2, s. 45-46.
ROUBAL Jan, Několik nových Coleopter z mé sbírky, in Časopis Čsl. Společnosti Entomologické 43, 1946, č. 1-4, s. 1-3.
ROUBAL Jan, Rozšíření broučích Myrmekofilů v sv. Čechách a bibliografie literautry o českých myrmekofilních broucích, in Časopis Čs. Společnosti Entomologické 46, 1949, č. 3-4, s. 157-165.
ROUBAL Jan, Novinky fauny českých Coleopter, in Časopis České Společnosti Entomologické 43, 1946, č. 1-4, s. 1-2.
ROUBAL Jan, Miscellanea Coleopterologica Bohemica, in Acta Societatis Entomol. Čechosl. 48, 1951, č. 1, s. 32-33.
ROUBAL Jan, Historický a zoogeografický příspěvek o Nepachys cardiacae L., in Časopis Čs. Společnosti Entomologické 47, 1950, č. 3, s. 149-154.
ROUBAL Jan, O některých Staphylinidech z Pfefferovy exkurse na Peloponnes 4. 1936, in Časopis Č. Spol. Ent. 38, 1941, s. 59-61.
ROUBAL Jan, Lyphia tetraphylla Fairm. (Col., Tenebr.), in Časopis Č. Spol. Ent. 40, 1943, s. 83-85.
ROUBAL Jan, Popisy několika nových broučích forem z Československa II, in Časopis Čsl. Společnosti Entomologické 45, 1948, č. 3-4, s. 123-125.
ROUBAL Jan, Příspěvek k statistice proměnlivosti sluníčka Propylaea 14-punctata L. v středních Čechách, in Časopis Čs. Spol. Ent. 42, 1945, s. 121-126.
ROUBAL Jan, Nový balkánský Cryptophagus Hrbst. z podrodu Mnionomus Woll.: C. Madarorum M., in Časopis Čs. Spol. Ent. 42, 1945, s. 120-121.
ROUBAL Jan, Další příspěvek k seznamu českých Coleopter (45.), in Časopis Čs. Spol. Ent. 42, 1945, s. 58-59.
ROUBAL Jan, Popisy nových Coleopter z Čech a Slovenska, in Časopis Č. Spol. Ent. 40, 1943, s. 57-59.
ROUBAL Jan, Nová Coleoptera české fauny – 48. příspěvek, in Časopis Č. Spol. Ent.
ROUBAL Jan, Systematicko-morfologická a zoogeografická studie o Agriotes gallicus Lac. A Chrysobothris igniventris Reitt., in Časopis Č. Spol. Ent.
ROUBAL Jan, Bisherige Kenntnisse über Eicolyctus brunneus Gyll. und über seine Entdeckung in der Čechoslovakei, in Notulae Entomologicae 31, 1951, s. 57-59.
ROUBAL Jan,Addition au travail „Révision des espéces eurasiques du genre Judolia Muls., par N. N. Plavilstshikov, in Revista Espanola de Entomología 2, 1926.
ROUBAL Jan, Description d´un Soronia nouveau d´Europe (Col. Nitidulidae), in Bulletin de la Société entomoligique de France, 1923.
ROUBAL Jan, Encore deux nouvelles var. de Hololepta plana Füessly, in Miscellanea Entomologica 28, 1925.
ROUBAL Jan, Une biocoenose coléoptérologicque des champignons du hetre, in Miscellanea Entomologica 30, 1927, s. 24.
ROUBAL Jan, Descriptions de quelques coléoptéres nouveaux, in Miscellanea Entomologica 31, 1928, s. 53-54.
ROUBAL Jan, Nouvelles découvertes de quelques Coléoptéres décritis d´aprés un seul exemplaire ou d´une seue localité, in Miscellanea Entomologica 34, 1933.
ROUBAL Jan, Description de Coléoptéres nouveaux paléarctiques, in Miscellanea Entomologica 35, 1934.
ROUBAL Jan, Sur quelques Coléoptéres récemment élévés sur des branches mortes en Tchécoslovaquie, in Miscellanea Entomologica 37, 1936, s. 1-5.
ROUBAL Jan, Biologie comparée de l´Agénie charbonniére, in Miscellanea Entomologica 38, 1937, s. 9-12.
ROUBAL Jan, Crataegus comme biotope des Coléoptéres (Résumé), in Miscellanea Entomologica 38, 1937, s. 6.
ROUBAL Jan, Description de quelques Cérambycides nouveaux des Carpathes tchécoslovaques, in Miscellanea Entomologica 38, 1937, s. 1-2.
ROUBAL Jan, Descriptions de deux nouveaux Coléoptéres de la Tatra (Tchécoslovaquie), in Miscellanea Entomologica 39, 1938.
ROUBAL Jan, Beschreibung einer neuen Aleochara: Ceranota Purkynei n. Nebst einer synoptischen Tabelle der bekannten paläarktischen Ceranoten und einer Betrachtung über ihre ökologischen Verhältnisse (mit 2 Figuren), in Festschrift zum 60. Geburtstage von Professor Dr. Embrik Strand 3, 1937, s. 329-334.
ROUBAL Jan, Beschreibung zweier neuer Coleopteren nebst Bemerkungen, in Folia zoologica et hydrobiologica (Latvijas universitates sistematiskas Zoologijas institua un Hidrobioligskas stacijas Raksti) 5, 1934, č. 2, s. 323-326.
ROUBAL Jan, Agonum Makólskii m., une nouvelle espéce d´Europe centrale, in Folia zoologica et hydrobiologica (Latvijas universitates sistematiskas Zoologijas institua un Hidrobioligskas stacijas Raksti) 8, 1935, č. 2, s. 276-277.
ROUBAL Jan, Beschreibung einer neuen Untergattung, einer Varietät und einer Form der Coleopteren, in Festschrift zum 60. Geburtstage von Professor Dr. Embrik Strand 1, 1936, s. 53-58.
ROUBAL Jan, Die Coleopterenwelt (Tyrphobionte, Tyrphophile, Tyrphoxene etc.) der Treboner (Wittingauer) Moore (Ein Beitrag zur Kenntnis der Coleopterenfauna Südböhmens), in Folia zoologica et hydrobiologica (Latvijas universitates sistematiskas Zoologijas institua un Hidrobioligskas stacijas Raksti) 7, 1934, č. 1, s. 56-97.
ŠPAČEK Klemens, Rezensionen – Zwei colepterologische und eine hymenopterologische Rezension, in Folia zoologica et hydrobiologica (Latvijas universitates sistematiskas Zoologijas institua un Hidrobioligskas stacijas Raksti) 9, 1939, č. 2, s. 25-334.
ROUBAL Jan, Quinque Coleoptera palaearctica nova descripta, in Folia zoologica et hydrobiologica (Latvijas universitates sistematiskas Zoologijas institua un Hidrobioligskas stacijas Raksti) 10, 1940, č. 1, s. 281-284.
ROUBAL Jan, Thermophile Coleopteren der Slovakei (mit besondere Berücsichtigung der xerothermicolen Arten) und ihr Eindringen nordwärts der Donau nebst Ergänzung des Lebensbildes der betreffenden Biotope durch andere, nicht exclusiv thermophile Arten, in Festschrift zum 60. Geburstgae von Professor Dr. Embrik Strand 4, 1938, s. 405-437.
ROUBAL Jan, Beschreibung einer neuen Aleochara: Ceranota Purkynei n. Nebst einer synoptischen Tabelle der bekannten paläartktischen Ceranoten und einer Betrachtung über ihre ökologischen Verhältnisse (mit 2 Figuren), in Festschrift zum 60. Geburstgae von Professor Dr. Embrik Strand 3, 1937, s. 329-334.
LIKOVSKÝ Z., 23. října zemřel profesor Jan Roubal, in Acta Musei Reginaehradecensis s. A: Scientiae naturales 12, 1971, s. 199-200.
ROUBAL Jan, Taxonomické rozlišení sobě velmi blízkých druhů Velia saulii tam. av. Capraitam. (jediné dva druhy žijící v Čechách) bez zřetele k samčí sexuální armatuře, in Ac. Rer. Natur. Mus. Nat. Slov., Bratislava 7, 1971, č. 2, s. 39-49.
ONDRÁK V., Rostliny semenné v okolí kr. města Klatov samorostlé i obecně pěstované, čásť I. Rostliny dvouděložné.
ROUBAL Jan, Nová Coleoptera české fauny – 48. příspěvek., in Čas. Čsl. sp. Ent., s. 47-50.
ROUBAL Jan, Príspevok k slovenskej heteropterológii, in Biológia. Časopis Slovenskej akadémie vied 12, 1957, s. 867-870 (zvláštní otisk).
ROUBAL Jan, Výsledek faunisticko-ekologických studií ploštic Dicyphus pallicornis Fieb., d. Annulatus (Wlff.), Gampsocoris punctipes (Germ.) a G. Culicinus Seidenst. Na náprstnících Digitalis purpurea L., D. Grandiflora Mill. a jehlici Ononis spinosa L. v Čechách, in Časopis Čsl. Společnosti entomologické 54, 1957, č. 2, s. 126-131.
ROUBAL Jan, Taxonomické rozlišení sobě velmi blízkých druhů Velia sauliitam.a V. Capraitam. (Jediné dva druhy žijcí v Čechách) bez zřetele k samčí sexuální armatuře, in Ac. Rer. Natur. Mus. Nat. Slov. 7, 1971, č. 2, s. 39-51.
ROUBAL Jan, Třetí faunistický příspěvek o českých Heteropterách, in Časopis Slezského musea, series A, 5, 1956, s. 31-32.
ROUBAL Jan, Faunistika československých ploštic rodu Globiceps le. Serv., in Časopis Československé Společnosti Entomologické 54, 1957, č. 4, s. 385-390.
ROUBAL Jan, Zur Käferfauna der Ostkarpathen (Čorná Hora), in [?].
ROUBAL Jan, Další příspěvek k seznamu českých Coleopter (45.), in Časopis Čs. Spol. Ent. 42, 1945, s. 58-59.
ROUBAL Jan, Crataegus jako biotop Coleoptér, in Věda přírodní 18, 1937, č. 3-4, s. 84-89.
ROUBAL Jan, Broscus Lutshniki sp.n. (Coleopt. Carab.), in Wiener Entomologische Zeitung 45, 1928, sešit 2-3, s. 90-91.
ROUBAL Jan, Eine explizierende Berichtigung (Col.), in Entomologische Mitteilungen 9, 1920, č.7-9, s. 20.
ROUBAL Jan, Chrysomela Tesaři sp.n., in Entomologisches Nachrichtenblatt 10, 1936, sešit 2, s. 68-69.
ROUBAL Jan, O některých Staphylinidech z Pfefferovy exkurse na Peloponnes IV. 1936, in Časopis Č. Spol. Ent. 37, 1940, s. 78-79.
ROUBAL Jan, Dvě akutelní poznámky koleopterologické, in Časopis Čs. Spol. Ent. 35, 1938, s. 118.
ROUBAL Jan, Predbežné poznámky k faune Coleopter Nízkych Tatier a súsedných krajov, in Časopis Čsl. Společn. Entom., 1928, č. 3-4, s. 44.
ROUBAL Jan, Adelocera fasciata L. a. Čejkai n. a. Roubal, in Časopis Čsl. Společn. Entom., 1928, č. 3-4, s. 46.
ROUBAL Jan, Popisy několika nových palaearktických Coleopter, in Časopis Č. Spol. Ent. 38, 1941, s. 10-14.
ROUBAL Jan, Poznámky o některých druzích rodu Catops Payk. (Col., Silph.), in Časopis Čs. Spol. Ent. 35, 1938, s. 119-120.
ROUBAL Jan, Necrophorus vespillo L. v. Bohemicus N., in Časopis Č. Spol. Ent. 26, 1939, s. 85.
ROUBAL Jan, Popisy dvou nových středoevropských brouků, in Acta Societatis entomologicae Čechosloeniae 51, 1954, s. 129-134.
ROUBAL Jan, Orestia Alpina Germ. Ssp. Mařani nov., in Časopis Č. Spol. Ent. 36, 1939, s. 34-35.
ROUBAL Jan, Coleoptera bohemiae nova (37. příspěvek), in Časopis Čsl. Společ. Entom., 1929, č. 1-2, s. 8.
ROUBAL Jan, Formální poznámka, in Časopis Čs. Spol. Entom 34, 1937, s. 114.
ROUBAL Jan, Popisy šesti nových Coleopter, in Časopis Čsl. Spol. Entom., 1929, č. 3-4, s. 56-57.
ROUBAL Jan, Kleine Mitteilungen. 17.-Über Phryganophilu auritus Motsch., in Koleopterologische Rundschau 20, 1934, s. 75-76.
ROUBAL Jan, Dvě nové broučí variety z ČSR, in Časopis Čs. Spol. Ent. 34, 1937, s. 67-68.
ROUBAL Jan, Beschreibung des Aphodius (Mendidaphodius Reitt.) Makólski sp.n., in Entomologische Blätter 32, 1936, s. 99-100.
ROUBAL Jan, Beschreibung einer neuen Art und drei neuer Formen paläarktischer Coleopteren, in Mitt. D. Ent. Ges. 5, 1934, č. 7-8, s. 62-63.
ROUBAL Jan, Cryptophagus (Mniomus) delicatulus sp.n.m. (Col.), in Deutsch. Ent. Zeitschr., 1913, s. 47-48.
ROUBAL Jan, Popisy několika nových broučích forem z Československa, in Časopis Čsl. Společnosti Entomologické 45, 1948, č. 1-2, s. 45-46.
ROUBAL Jan, Athous hirtus Herbs. v. Balthasari n., in Entomologische Blätter 31, 1935, sešit 2, s. 61.
ROUBAL Jan, Nový balkánský Cryptohphagus Hrbst. z podrodu Mniomus Woll.: C. Madarorum M., in Časopis Čs. Spol. Ent. 42, 1945, s. 120-121.
ROUBAL Jan, O několika našich hrobařících, in Časopis Č. Spol. Ent. 39, 1942, s. 17.
ROUBAL Jan, Přehled známých forem Cryptocephalus schaefferi Schrank., in Časopis Č. Spol. Entom. 39, 1942, s. 33.
ROUBAL Jan, Reiter E.? Die Käfer des Deutschen Reiches II., in Časopis České Společnosti Entomologické 7, 1910, č. 1, s. 23-26.
ROUBAL Jan, Elateridae z entomologické cesty Heyrovského do Syrie a Palestiny, in Časopis Č. Spol. Ent. 37, 1940, s. 51-52.
ROUBAL Jan, Liodes nitida Reitt. F. Ješátkoi N., in Časopis Čs. Spol. Ent. 33, 1936, s. 15.
ROUBAL Jan, Další nová Oxypoda ze Slovenska, in Časopis Čsl. Spol. Entom., 1931, č. 3-4, s. 70-71.
ROUBAL Jan, Lepidopterologické poznámky ze širšího okolí Příbramě, in Časopis České Společnosti Entomologické 15, 1918, č. 1-4, s. 6-8.
ROUBAL Jan, O dvou druzích Coleopter západn středomořské a alžírské oblasti z pražského okolí, in Časopis Č. Spol. Ent. 40, 1943, s. 136-137.
ROUBAL Jan, Stichoglossa (Dexiogyia) diversicornis sp.n., in Časopis Č. Spol. Ent. 26, 1939, s. 82-83.
ROUBAL Jan, Popis nového druhu rodu Mycetochara Berth. (Alleculidae) a různé poznámky o jiných druzích, in Časopis Čs. Spol. Ent. 32, 1935, s. 24-25.
ROUBAL Jan, Notizen über einige Cionus-Arten, in Entomologischer Anzeiger 26, 1936, č. 6, s. [?].
ROUBAL Jan, Zwei neue palaearktische Coleopteren, in Entomologischer Anzeiger 6, č. 22, s. [?].
ROUBAL Jan, Fragmente zur Koleopterenfaunistik des balkanischen Festlandes, in Entomologischer Anzeiger 14, 1934, č. 4, s. 43-44.
ROUBAL Jan, Koleopterologische Notizen, in Entomologischer Anzeiger 8, 1928, č. 17, s. 162-164.
ROUBAL Jan, Beschreibung zweier neuer Coleopteren nebst Bemerkungen, in Folia zoologica et hydrobiologica (Latvijas universitates sistematiskas Zoologijas institua un Hidrobiologiskas stacijas Raksti 5, 1934, č. 2, s. 323-325.
ROUBAL Jan, Dichotomische Tabelle der Euplectus- Leach. Arten aus der Gruppe des Euplectus brunneus Grimm., in Entomologischer Anzeiger 15, 1935, č. 29, s. 187-188.
ROUBAL Jan, Eine neue Zonabris aus dem Kaukasus (strojový přepis).
ROUBAL Jan, Monografie broučí zvířeny na Chudenicku, in Časopis České Společnosti Entomologické 14, 19217, č. 1-2, s. 19-21.
ROUBAL Jan, Bemerkungen zu A. Winklers Catalogus Coleopterorum reginis palaearcitcae Pars I-IX, Wien 1924-1929, III. Teil, in Entomologischer Anzeiger 10, 1930, č. 5-6, s. 96-115.
ROUBAL Jan, A note to the new proposition about the consideration of aberrations [forms], in Entomologischer Anzeiger 10, 1930, č. 21-22, s. 414-415.
ROUBAL Jan, Dodatek k seznamu českých Coleopter, in Časopis Č. Spol. Ent. 39, 1942, s. 137-138.
ROUBAL Jan, Entomologische Arbeiten der böhmischen Literatur 1907, in Zeitschrift für wissenschaftluiche Insektenbiologie 8, 1912, seišt 12, s. 390-392.
ROUBAL Jan, Einige Berichtigung in der entomologischen Literatur, in Entomologische Blätter 8, 1912, s. 239.
ROUBAL Jan, Zwei neue gelbe europäische Pullus (Col. Coccinell.), in Entomologische Mitteilungen 16, 1927, č. 2, s. 137-138.
ROUBAL Jan, Zwei neue paläarktische Coleopteren, in Entomologische Mitteilungen 2, 1913, č. 1, s. 21-22.
ROUBAL Jan, Dosavadní „Oxypodu funebris“ (Col. Staph.) lze rozložiti na druhy dva: Oxypoda funebris Kr. A sp.n. Oxypoda griseosericans m., in Entomologické listy (Folia entomologica) 12, 1949, s. 31-34.
ROUBAL Jan, Descriptiones duorum Coleopterorum novum regionis palaearcticae, in Entomologische Blätter 25, 1929, s. 192-194.
ROUBAL Jan, Coleopterologische Notizen I, in Entomologische Blätter 4, 1908, č. 1, s. 1-2.
ROUBAL Jan, Popisy nových Coleopter z Čech a Slovenska Col. Nova de Bohemia et Slovakia, in Časopis Č. Spol. Ent. 40, 1943, s. 57-59.
ROUBAL Jan, Einige neue palaearktische Koleopteren, in Entomologische Blätter 27, 1931, s. 183-186.
ROUBAL Jan, Popis nového druhu z rodu Ceuthorrhynchus Germ. (Col., Curcul.) ze Slovenska – C. Hofferi m., in Entomologické listy (Folia entomologica) 1, 1937, s. 30-32.
ROUBAL Jan, Pachydema voláki sp.n., in Entomologické listy (Folia entomologica) 8, 1945, s. 68-69.
ROUBAL Jan, Monografie evropských a kavkazských druhů rodu Denticollis Pill. et Mitterp. (Col., Elateridae), in Sborník entom.odd. Zemského Musea v Praze 19, 1941, s. 26-59.
ROUBAL Jan, Carabus auratus L. v Československu, in Vesmír 11, 1933, č. 9-10, s. 244-246.
ROUBAL Jan, Chiragra-Komplex unter der Lygaeiden-Gattung Megalonotus Fieber 1860 aus dem eruopäischen Festland – Ein Versuch um die Taxonomische Lösung, in Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 36, 1965, s. 555-588.
ROUBAL Jan, Alpinské a boreoalpuinské druhy Coleopter Nízkých Tater, in [?], s. 39-43.
ROUBAL Jan, Addition au travail „Révision des espéces eurasiques du genre Judolia Muls., par N. N. Plavilstshikov“, in Revista Espaňola de Entomología 2, 1926, s. [?].
ROUBAL Jan, Nové formy Coleopter, in Časopis Č. Spol. Ent. 38, 1941, s. 81-82.
ROUBAL Jan, Variabilitas coloris Chlorophori varii Müll. ex Europa et Mediterranea, in Miscellanea Entomologica 33, 1931, s. 4.
ROUBAL Jan, Uralohelmis, genus novum Helminarum Europae, in Sborník entom.odd. Nár. Musea v Praze 18, 1940, s. 151-154.
ROUBAL Jan, Významnější Coleoptera Wünschovy sbírky v Severočeském museu, in Sborník Severočeského musea 2, 1962, s. 141-144.
Mnohé poznámky rukopisné i strojopisné (stovky papírů) – inv. č. 3683.
Diplom: Panu prof. Janu Roubalovi k 91. narozeninám blahopřeje Místní národní výbor Chudenice
Diplom: Pane profesore, přeji Vám dlouhá léta potulek přírodou a mnoho šťastných lovů (65) – Friek
Materiály k ochraně přírody, Okresní pedagogické středisko v Klatovech, Klatovy 1970.
Poznámky – inv. č. 3687.
Různé poznámky – inv. č. 3684.

Logo - ŠumavaNet.CZ Logo - FILMPRO Znak Chudenice Logo Plzeňský kraj Logo Objevuj památky
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ